ດາວໂຫລດເອກະສານ

ແບບຟອມ

• ຟອມສະໝັກງານ (PDF)
• ຟອມສະໝັກ JDB First Internet banking (PDF)
• ຟອມແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ JDB First Internet banking (PDF)
• ໃບມອບສິດ JDB First Internet banking (PDF)

ຄູ່ມື Internet Banking

• ການ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Intenet Banking ຄັ້ງທຳອິດ (PDF)
• ວິທີກວດເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ (PDF)
• ວິທີໂອນເງິນຫາບັນຊີພາຍໃນທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (PDF)
• ວິທີໂອນເງິນຫາບັນຊີຕ່າງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ (PDF)
• ວິທີເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳ (PDF)
• ວິທີຊຳລະບິນຕ່າງໆ (PDF)
• ວິທີກວດເບິ່ງ Statement ແບບ Ad hoc(Statement ແບບ​ນີ້ ຈະ​ເຫັນ​ລາຍ​ລະ​ອຽດຍ່ອຍ) (PDF)
• ວິທີດາວໂຫລດ Account Activity(Statement) and Export to Excel file (PDF)
• ຄູ່ມືການ Authorize ສຳລັບ corporate I-Banking 2 levels (Maker,Authorizer) (PDF)
• ຄູ່ມືການ Authorize ລາຍການສຳລັບ 3 levels (Maker,Checker,Authorizer) (PDF)
• ວິທີການເບິ່ງລາຍລະອຽດການໂອນເງິນທີ່ຜ່ານມາ (PDF)
• ວິທີເຮັດສັນຍາເງິນໂອນ Standing Instruction (PDF)
• ຄູ່ມືການອັບໂຫລດເງິນເດືອນສຳລັບລູກຄ້າຜ່ານ Internet banking (PDF)
• ຂັ້ນຕອນການໂອນເງິນພາຍໃນທະນາຄານຫຼາຍໆບັນຊີພ້ອມກັນໃນ Internet banking (PDF)
• ຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ແລະຄ່າທຳນຽມການນຳໃຊ້ internet banking (PDF)
• ວິທີ Reset Security Question ໃນ internet banking (PDF)

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ JDB Online statement

• ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ JDB Online statement (PDF)

ຄູ່ມື Mobile Banking

• ຄູມືການນຳໃຊ້ Mobile Banking (JDB YES) (PDF)