ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ບັດ ATM ຫຼື ບັດຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າໄດ້ (08-05-2018)

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ບັດ ATM ຫຼື ບັດຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ໄດ້ກັບຮ້ານຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງ JDB ເພື່ອລຸ້ນທ່ຽວເກົາຫຼີຟຣີ ແລະ ສະສົມມູນຄ່າການນຳໃຊ້ ເພື່ຶອແລກຮັບຂອງລາງວັນ