ປິດໃຫ້ບໍລິການ ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ຄົບຮອບ 50 ປີ