ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຮູດບັດ EDC

ຄຸນລັກສະນະ:

ເຄື່ອງຮູດບັດ (EDC) ແມ່ນອຸປະກອນຮັບຊໍາລະບັດອີເລັກໂຕນິກທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບເປັນ EMV ທີ່ມີຄວາມປອດໄພທີ່ສຸດໃນຂະນະນີ້ ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບການຊໍາລະດ້ວຍບັດອີເລັກໂຕນິກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃນການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ ທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ ຫຼື ຜູ້ຖືບັດບໍ່ຈຳເປັນຖືເງິນສົດມາກໍ່ສາມາດຊໍາລະ ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໄດ້ດ້ວຍບັດ ໂດຍສາມາດຕິດຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ JDB ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນ:

 • ເປັນເຄື່ອງຮູດບັດແບບບໍ່ມີສາຍ
 • ລະບົບ Android ທີ່ມີໜ້າຈໍສຳຜັດ
 • ສາມາດເຊື່ອງຕໍ່ Wifi ແລະ ຊິມໂທລະສັບ
 • ມີ Function ທີ່ຮອງຮັບການຊຳລະຜ່ານ QR Payment ເຊັ່ນ: AliPay, UnionPay QR, WechatPay, JDB YesPay
 • ຮອງຮັບການຊຳລະບັດ Contactless, Chip card, magnetic card
 • ສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍພາສາເຊັ່ນ: ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດຮັບຈາກການເປັນສະມາຊິກ:

 • ເພີ່ມໂອກາດໃນການສ້າງຍອດຂາຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຜົນກໍາໄລສູງຂຶ້ນ
 • ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ
 • ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃນການບັນທຶກບັນຊີ
 • ສົ່ງເສີມການພັດທະນາການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ
 • ຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການບໍລິຫານຈັດການເງິນສົດ
 • ຫຼຸດພາລະໃນການຖືເງິນສົດ
 • ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຮັບເງິນປອມ
 • ຕັດບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການທອນເງິນສົດ

ຄ່າທໍານຽມ:

 • ຖ້າເປັນບັດຕ່າງທະນາຄານທີ່ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບັດຂອງ JDB ແມ່ນຈະມີຄ່າທຳນຽມ 2-3% ຕໍ່ລາຍການ
 • ຖ້າເປັນຜະລິດຕະພັນບັດຂອງ JDB ແມ່ນ 0% ຕໍ່ລາຍການ

ຄຸນສົມບັດຂອງຮ້ານຄ້າ:

 • ຮ້ານຄ້າຕ້ອງບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາສໍ້ໂກງເລື່ອງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຮູດບັດກັບທະນາຄານ ຫຼື ກັບທະນາຄານອື່ນມາກ່ອນ
 • ຕ້ອງມີເອກະສານໃບອະນຸຍາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຊັ່ນ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອາກອນ, ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ຕ້ອງມີຊື່ ແລະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານຄ້າທີ່ຊັດເຈນເຊັ່ນ: ສິນຄ້າ-ບໍລິການ, ປ້າຍຮ້ານຄ້າ, ຕົວໂຄງຮ້ານຄ້າທັງໝົດ.

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:

 • ຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນກີບເພື່ອຜູກກັບເຄື່ອງຮູດບັດ
 • ໃນບັນຊີຈະຕ້ອງມີເງິນຄ້ຳປະກັນຄ່າເຄື່ອງສຳລັບຄົນລາວ 1.000.000ກີບ/ເຄື່ອງ, ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ2.000.000 ກີບ/ເຄື່ອງ

ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ:

 • ໃບຂໍສະໝັກສະມາຊິກ EDC
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນ
 • ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນພາຍໃນ (ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)
 • ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ (ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ) ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ
 • ຂໍ້ມູນທາງບັນຊີ ເຊັ່ນ: ສຳເນົາຟອມເປີດບັນຊີ ແລະ ປຶ້ມບັນຊີ
 • ຮູບຖ່າຍຂອງຮ້ານຄ້າເຊັ່ນ: ປ້າຍໜ້າຮ້ານ, ຕຶກອາຄານຮ້ານ ແລະ ສິນຄ້າ/ບໍລິການ ໃນຮ້ານຄ້າ
 • ສັນຍາເຊົ່າສະຖານທີ່ ຫຼື ສັນຍາສໍາປະທານ (ສໍາລັບຮ້ານຄ້າທີ່ມີການເຊົ່າສະຖານທີ່ ຫຼື ສັນຍາສໍາປະທານ)
 • ສຳລັບໂຮງແຮມທີ່ຕ້ອງການ Key-in ແມ່ນຕ້ອງມີສັນຍາລະຫວ່າງໂຮງແຮມກັບຕົວແທນເຊັ່ນ: Agoda, Expedia, Ctrip

ບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສ່ວນຫຼຸດ:

EDC_Discount