ບໍລິການເຄື່ອງຮູດບັດ EDC

ວັດຖຸປະສົງ:

ຄວາມທັນສະໄໝຂອງເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງ JDB ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ຖືບັດ ເຊັ່ນ: ບັດ VISA, MasterCard, UPI, JCB, VISA JDB ແລະ ບັດ ATM JDB  AliPay ແລະ WechatPay. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍ ເພື່ມໂອກາດ ໃນການ ຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮັບຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຕ່າງໆ ໄດ້ທີ່ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືຕາມຮ້ານຄ້າແລະສະຖານທີ່ບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນ ສະມາຊິກ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຮູດບັດ EDCຂອງ JDB.

ຈຸດເດັ່ນຂອງຜະລິດຕະພັນ:

 • ເພີ່ມກຸ່ມລູກຄ້າ, ສ້າງໂອກາດ ເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ;
 • ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ລູກຄ້າ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດ ໃນການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ;
 • ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບັນທຶກບັນຊີຂອງຮ້ານຄ້າ;
 • ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດຮັບ:

 • ໄດ້ກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ;
 • ເພີ່ມໂອກາດໃນການສ້າງຍອດຂາຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຜົນກໍາໄລສູງຂຶ້ນ;
 • ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ;
 • ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃນການບັນທຶກບັນຊີ;
 • ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ;
 • ສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າ;
 • ຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການບໍລິຫານເງິນສົດຂອງຮ້ານຄ້າ;
 • ຫຼຸດພາລະໃນການຖືເງິນສົດ;
 • ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການໂຈລະກໍາບັດປອມ;
 • ຕັດບັນຫາຄວາມຫຍຸ່ງຍາກໃນການທອນເງິນສົດ.

ສະກຸນເງິນໃນການຊໍາລະສະສາງ:

 • ເງິນກີບ ສໍາລັບບັດ ATM JDB;
 • ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບບັດສາກົນ VISA, MasterCard, UPI, JCB.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ, ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ ປະຈໍາປີ ລ້າສຸດ;
 • ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນພາຍໃນ (ກໍລະນີຄົນຕ່າງປະເທດ);
 • ປື້ມສຳມະ​ໂນ​ຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (ເຈົ້າຂອງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ);
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຫຼື ກະແສລາຍວັນ (ເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃນນາມວິສາຫະກິດ);
 • ສັນຍາເຊົ່າສະຖານທີ່ ຫຼື ສັນຍາສໍາປະທານ (ສໍາລັບຮ້ານຄ້າທີ່ມີການເຊົ່າສະຖານທີ່);
 • ໃບແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ມີອໍານາດ ຫຼື ໃບມອບສິດ (ຖ້າມີ);
 • ຮູບຖ່າຍຂອງຮ້ານຄ້າ (ປ້າຍໜ້າຮ້ານຄ້າ, ຕຶກອາຄານຮ້ານຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າ/ບໍລິການໃນຮ້ານຄ້າ);
 • ຮູບລາຄາຫ້ອງພັກ ທີ່ສະແດງໃນເວບໄຊ, ສັນຍາ​ທີ່ເຊັນກັນລະຫວ່າງຮ້ານ​ຄ້າກັບ​ຕົວ​ແທນ (ສະ​ເພາະ​ໂຮງ​ແຮມ​ທີ່ນຳ​ໃຊ້ລະບົບການສັ່ງ​ຈອງ​ຫ້ອງ​ພັກ).

ຄ່າທໍານຽມ:

 • ບັດວີຊາ (VISA) ໃນອັດຕາ 2.5% ຕໍ່ລາຍການ;
 • ບັດມາສເຕີ້ຄາດ (MasterCard) ໃນອັດຕາ 2.5% ຕໍ່ລາຍການ;
 • ບັດຢູນຽນເພ (UnionPay) ໃນອັດຕາ 2.5% ຕໍ່ລາຍການ;
 • AliPay ໃນອັດຕາ 2.5% ຕໍ່ລາຍການ;
 • WechatPay ໃນອັດຕາ 2.5% ຕໍ່ລາຍການ;
 • ບັດວີຊາຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (VISA of JDB) ໃນອັດຕາ 0.0% ຕໍ່ລາຍການ;
 • ບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (ATM of JDB) ໃນອັດຕາ 0.0% ຕໍ່ລາຍການ.

ຄຸນສົມບັດການສະໝັກສະມາຊິກ:

 • ເປັນຮ້ານຄ້າຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍ;
 • ສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ສະພາບຮ້ານຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຈໍາໜ່າຍ/ບໍລິການ ມີຄວາມເໝາະສົມເປັນຮ້ານຄ້າຮັບບັດ;
 • ເປັນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຂັດກັບ ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດຂອງສູນບັດວີຊາສາກົນ ຫຼື ມາສເຕີຄາດ;
 • ເປັນຮ້ານຄ້າທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດສໍ້ໂກງດ້ານການຮັບບັດເຄຣດິດ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການເປັນຮ້ານຄ້າຮັບບັດຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ;
 • ທະນາຄານສາມາດຕິດຕໍ່ຮ້ານຄ້າໄດ້ໂດຍກົງ ມີໂທລະສັບຕິດຕໍ່ໄດ້ສະດວກເປັນປົກກະຕິ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ກະລຸນາພົວພັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂທ: 021-213531-6.

ໝາຍເຫດ:
ຕິດຕາມລາຍຊື່ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ໄດ້ທີ່ນີ້: ກົດ Link JDB Discount

Moon the night
B.Kounta, D.Sikhottabong, Vientiane
MR.PASEUTH
Tel: +85621–217073
10%
Geeko Wine
B.Xiengyeun, D.Chanthabouly, VT
Tel: +85621 – 254 855
+85620 – 5638 6386
10%
Jazzy Brick
Rue Setthathilath, Vientiane
Tel: +85621 – 212 489
+85620 – 7771 1138
10%
Airport Domestic DEP-AR
Wattai Airport
Tel: +85621 – 520 352
+85620 – 7771 2352
10%
Amphone Restaurant
Rue Sethathirant, Vientiane
Tel: +85621 –
Open : 11:00 – 14:00
17:00 – 22:00
10%
Indochina Handicraft 2
B.Haysok,Chanthabouly Dist
Tel: +85621- 223 528
+85621 – 212 579
20%
Sengtawan Hotel
B. Sithan Neua, D.Sikhottabong, Vientiane
Tel: +85621 – 219 365
+85620 – 7749 5001
10%
V.K.B.L
1st floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 089
+85620 – 5551 4331
10%
LULU Louis Bautigue
3rd floor, Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 082
+85620 – 5550 4799
10%
SUWANNA JEWLRY
2/58 2nd floor, Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 109
+85620 – 2204 5008
10%
MAXIM
1st & 2nd floor, Wattay Airport
Tel: +85621 – 520 272
+85620 – 7771 2352
10%
Phimmasen Jewelry
2nd floor,Talatsao Mall
Tel: +85621 – 219 545
+85620 – 5551 3295
10%
Sichuan Restaurent
B.Anou,Chanthabouly Dist
Tel: +85621 – 213 898
+85620 – 5561 6257
10%
BAN LAP LAIR
B.Watchan,Chanthabouly Dist
Tel: +85620 – 55007779
10%
Nang Nalee Watch
1st floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 212 071
+85620 – 5552 7303
10%
V.X Shop
1st floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 222 293
+85620 – 5509 9093
15%
Manirarath GEMS 2
2nd floor,Shopping Mall
Tel: +85621 – 285 051
+85620 – 5577 5544
10%
Kup Khao Lao
Address: Ban Thongtoum, Vientiane, Laos
Tel: 021 255 275 / 020 7777 1122
10%
LULU Fashoin Store
Address: LuLu International Shopping Mall Pvt. Ltd. 34/1000, N.H 47, Kochi Edapally
10%
Happy Lady Shop
Address: Khouvieng Road, Vientiane,Laos
Tel: 021 263 463
10%
Hanoi-Vientiane Hospital
Tel: +85621 – xxxxxxx
+85620 – xxxxxxx
5%
Suwanna Gems
Tel: +85621 – xxxxxx
+85620 – xxxxxx
15%
J’a Dore Café
Address: Ban Thatkhao, Quai Fa Khum Rd, Vientiane, Laos
Tel: 030 57 60 021
10%
Yunnan Restaurant

Rue Thatdam, Viengchan, Vientiane Laos

Tel: +85621 – 265 613

10%
SAMBA LAO Restaurant
Quality Brazailian & Fusion Cuisine in Laos
Rue Phonxay, saysettha, Vientiane Laos
Tel: +85621 – 417 170
030 – 483 9300
6-15%
Lily Skin Care & Spa
Rue Dongpaina, Vientiane Laos
Tel: +85621 – 453 282 +85620 – 5541 7074
20%
79 Restaurant

Rue Dongnaxok, Vientiane Laos
Tel: 020 54606091

5%
Chan Kham Restaurant
Rue Wattai, Vientiane LaosTel: +85620 – 9943 8800
10-15%
Khong Kham Hotel
Rue Phonsynaun, Vientiane Laos
Tel: 030 – 9999 869
10-15%