ຜະລິດຕະພັນບັດ

ບໍລິການບັດ ATM


ບັດ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ

ບໍລິການບັດ VISA

             
ບັດ Visa Debit Contactless                        ບັດເຄຣດິດ ວີຊ່າ Visa Silver Card           ບັດເຄຣດິດ ວີຊ່າ Visa Gold Card             ບັດເຄຣດິດວີຊ່າ Visa Champa Super Gold

ບໍລິການບັດ UnionPay

                 
UnionPay Debit Contactless                       UnionPay Gold Card                                      UnionPay Platinum Card