ບັດນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາ

ລັກສະນະບັດ ນັກຮຽນ-ກັນສຶກສາ:
ແມ່ນບັດທີ່ໃຊ້ແທ່ນເງິນສົດ ເຊັ່ນ: ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງຮູດບັດກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ. ສາມາດໃຊ້ເປັນບັດ ID ນັກສຶກສາ ສະເພາະສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການອອກບັດຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດ ພ້ອມທ່ັງຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 5 % – 10 % ເມື່ອໃຊ້ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເມື່ອສະແດງບັດ, ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດ EDC, QR Code ສະດວກສະບາຍຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວທາງບັນຊີຜ່ານການແຈ້ງເຕືອນ SMS ຫຼື Application JDB Yes ຂອງທະນາຄນຮ່ວມພັດທະນາ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ໃຊ້ແທນເງິນສົດ ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕາມຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຈຸດ​ບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດ EDC ຂອງ ທະນຄານຮ່ວມພັດທະນາ
 • ໃຊ້ເບີກຖອນເງິນສົດທີ່ ໜ້າເຄົ້າເຕີທະນາຄານ ຫຼື ຕູ້ ATM ໄດ້ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
 • ສາມາດຖອນຕູ້ ATM ແລະ ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບ Lapsnet ໄດ້
 • ກົດເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ທຄຮ 20,000,000 ກີບ/ມື້
 • ຊໍາລະຄ່າຮຽນ ຫຼື ໃຊ້ຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ແລະ ສາມາດຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກບາງຮ້ານຄ້າ 5-10%.
 • ເປັນບັດຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດ ເຊິ່ງສາມາດເລືອກໄດ້ 2 ທາງເລືອກ

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກບັດ:

 • ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂື້ນໄປ.
 • ເປີດບັນຊີຝາກປະຢັດຕາມເງື່ອນໄຂ
 • ເປັນນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່

ເອກະສານປະກອບໃນການເປີດບັດ ນັກສຶກສາ:

 • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ (ID) ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ຍັງບໍໍ່ໝົດອາຍຸ;
 • ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວ ຂອງຜູ້ສະໝັກບັດ;
 • ຜູ້ສະໝັກບັດ Debit ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ.
 • ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນນັກສຶກສາ ຈາກສະຖາບັນ ຫລື ໂຮງຮຽນ

ຄ່າທໍານຽມ:

 • ຄ່າທຳນຽມອອກບັດຟຣີ
 • ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ​ລາຍ​ເດືອນ: 2.000 /ກີບ​ ຫຼື (24.000 ກີບ/ປີ).
 • ຄ່າທໍານຽມ SMS alert ຟຣີ 3 ສະບັບ/ເດືອນເກີນ 3 ສະບັບເສຍ 3,000 ກິບ/ເດືອນ