UnionPay Debit Contactless

ບັດ UnionPay Debit Contactless:

ບັດ UnionPay Debit Contactless ເປັນບັດໃຊ້ແທນເງິນສົດ ເຊັ່ນ:ຖອນເງິນສົດກັບຕູ້ ATM ແລະ ຊຳລະສິນຄ້າ  ຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆຕາມເຄື່ອງຮູດບັດ EDC  ທີມີສັນຍາລັກ Contactless ໂດຍການແຕະເພື່ອຈ່າຍ ຫຼື ຊຳລະ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ. ສາມາດຖອນເງິນສົດ ຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ທົ່ວໂລກທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ  Union Pay. ຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັດຜ່ານບັນຊີຜ່ານການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SMS ແລະ Application JDB Yes ຂອງທະນາຄານ ພ້ອມຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ເມື່ອສະແດງບັດ ຫຼື ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 05% –  10% ກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ລວມ 3 ລະບົບການໃຊ້ ໃນ 1 ບັດ ຄື: ຜ່ານລະບົບແທບແມ່ເລັກ, Chip ແລະ ການແຕະຈ່າຍ ( Contactless )
 • ຍົກລະດັບການຈ່າຍເງິນດ້ວຍບັດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໂດຍການໃຊ້ລະບົບ Contactless Payment ( ການນໍາໃຊ້ລະບົບຊໍາລະແບບແຕະຈ່າຍ ) ກັບເຄື່ອງຮູດບັດ ທີຮອງບັດ
 • ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນໃຈ ແລະ ປອດໄພໃນທຸກໆທຸລະກຳດ້ານການເງິນ.
 • ສາມາດຊື້​ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຜ່ານ Internet ໄດ້;
 • ສາມາດ​ໃຊ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ທຸກຈຸດທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງໝາຍ UnionPay ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ;

ຄ່າທໍານຽມການນຳໃຊ້ບັດ:

/ ລາຍການຄ່າບໍລິການ ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
1 ຄ່າບໍລິການອອກບັດໃໝ່ 40,000ກີບ/180ບາດ/5ໂດລາ/ບັດ
2 ຄ່າບໍລິການປ່ຽນບັດໃໝ່ 20,000ກີບ/100ບາດ/3ໂດລາ/ບັດ
3 ຄ່າບໍລິການອອກລະຫັດບັດໃໝ່ 10,000ກີບ/50ບາດ/2ໂດລາ
4 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດ/ເດືອນ 5,000ກີບ/25ບາດ/0,6ໂດລາ
5 ຄ່າ SMS (ຟີຣ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ເດືອນ) 3.000 ກີບ/ ເດືອນ
6 ຄ່າບໍລິການບັດດ່ວນພາຍໃນມື້ສະເພາະລຸກຄ້າ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ 20ໂດລາ/ບັດ
ຄ່າບໍລິການຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM
7 ຖອນຜ່ານຕູ້ ATM JDB ບໍ່ເກັບ
8 ຖອນຜ່ານຕູ້ ATM ທະນາຄານອື່ນພາຍໃນປະເທດ (LAPNet ) 2000 ກີບ/ລາຍການ
9 ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM  ທະນາຄານອື່ນໃນຕ່າງປະເທດ ບໍ່ເກັບ
10 ຖອນເງິນສົດຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ທະນາຄານອື່ນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບໍ່ເກັບ
11 ໃຊ້ບັດເດບິດ UPI JDB  ຊື້ສິນຄ້າ ຕາມຮ້ານຄ້າ EDC ຂອງທະນາຄານ JDB ແລະ ທະນາຄານອື່ນ/ Online Shopping / ຄັ້ງ ບໍ່ເກັບ

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ:

 1. ການສະໝັກບັດ:
  • ເປີດບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 100,000 ກີບ, 500 ບາດ, 20 ໂດລາ
  • ເປີດບັນຊີໄດ້ 3 ສະກຸນເງິນ: ກິບ, ບາດ,ໂດລາ
 2. ຜູ້ມີພູມລໍາເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ:
  • ສໍາເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ( Family book ), ບັດປະຈໍາຕົວ (ID) ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ຍັງບໍໍ່ໝົດອາຍຸ;
  • ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວ ຂອງຜູ້ສະໝັກບັດ;
  • ຜູ້ສະໝັກບັດ ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ.
 3. ຜູ້ບໍ່ມີພູມລໍາເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ:
  • ສໍາເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ຍັງບໍໍ່ໝົດອາຍຸ;
  • ຕ້ອງມີບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຮັດວຽກຢູ່ຄໍ້າປະກັນ ໃນການຊໍາລະໜີ້;
  • ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ (work permit);
  • ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວ ຂອງຜູ້ສະໝັກບັດ;
  • ຜູ້ສະໝັກບັດ ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ.

ມີຄວາມປອດໄພໃນການຊຳລະຜ່ານ Online

 • ມີລະບົບ Upop ເຊິ່ງເປັນລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນການເຮັດທຸລະກໍາຊໍາລະສິນຄ້າຕ່າງໆ ຜ່ານຊ່ອງທາງອິນເຕີເນັດ (Online) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ Union Pay Credit & Debit ແລະ ເປັນບັດ Chip ທີໄດ້ຮັບມາດຕະຖານຈາກ EMVco ໃນສາກົນ.
 • ຖ້າຫາກລູກຄ້າຜູ້ຖືບັດຜຸ້ໃດບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລະຫັດ OTP ແມ່ນຈະຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຖືບັດໂທຕິດຕໍ່ ເບີ 1499