JDB VISA DEBIT

ວັດຖຸປະສົງ:

ບັດ VISA Debit Card ເຊິ່ງ​ສະມາຊິກ​ບັດ ຈະ​ໄດ້​ຮັບວົງເງິນຕາມຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕ່າງໆ ຫຼື ຈ່າຍເງິນ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ໄດ້ທົ່ວໂລກທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ  Plus ຫຼື VISA ກົດເງິນສົດໄດ້ທົ່ວໂລກ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ສາມາດຊື້​ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຜ່ານ Internet ໄດ້;
  • ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຊໍາລະ​ຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ແທນເງິນສົດຕາມ​ຫ້າງ​ຮ້ານຄ້າຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງ ທຄຮ ຫຼື ​ທົ່ວໂລກ ທີ່​ມີເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື VISA;
  • ສາມາດ​ໃຊ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ທຸກຈຸດທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື VISA ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ;
  • ສາມາດຖອນເງິນສົດ ຈາກໜ້າເຄົາເຕີ ກັບທະນາຄານທີ່ຮອງຮັບບັດ VISA.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

  • ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ;
  • ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື Passport;
  • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ 240 ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶ້ນ​ໄປ;
  • ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງຈາກໜ່ວຍງານຂອງຕົນ ມີທີ່ຢູ່ແນ່ນອນ (ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ).

ຄ່າທໍານຽມ:

ຊະນິດບັດ

ວົງເງິນສິນເຊື່ອຂັ້ນຕ່ຳ

ຄ່າສະມາຊິກໃໝ່

ຄ່າບໍລິການລາຍປີ

VISA Debit Card

ເລີ່ມຕົ້ນ 240 ໂດລາສະຫະລັດ

20 ໂດລາສະຫະລັດ

20 ໂດລາສະຫະລັດ

 

ລາຍການໃຫ້ບໍລິການ

ຄ່າທຳນຽມ

ອອກບັດໃໝ່ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ 3.001 > ໂດຍຂຶ້ນກັບວົງເງິນ
ໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ 1 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານໜ້າເຄົ້າເຕີ້ທະນາຄານ 1 % ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ເບີກຖອນ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ATM ຟຼີ 5 ຄັ້ງ/ເດືອນ, ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ​ເກັບ​ຄ່າທຳນຽມ
0.25 % ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ເບີກຖອນ
ຂໍລະຫັດ (PIN) ໃໝ່ທົດແທນລະຫັດເກົ່າ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ຂໍກວດສອບລາຍການໃຊ້ຈ່າຍຢ້ອນ​ຫລັງ 5 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ຕ່າງແຂວງ 2.000 ກີບ ບວກສາຍຄູ່ 5.000 ກີບ
ພິມລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ (Mini Statement) 2.000 ກີບ/ລາຍການ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານໜ້າເຄົາເຕີທະນາຄານພັດທະນາລາວທົ່ວປະເທດ

1%

ຖອນເງິນສົດຜ່ານໜ້າເຄົາເຕີທະນາຄານການຄ້າສາກົນປາກເຊ

1%