JDB VISA CREDIT GOLD

ວັດຖຸປະສົງ:

ບໍລິການອອກບັດ VISA Credit Gold Card ທີ່ໃຫ້ສິດທິພິເສດທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ວົງເງິນໃນລະດັບຫຼາຍກວ່າ ໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ຖອນເງິນສົດຈາກຕູ້ ATM ທີ່ມີ ເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື VISA ໄດ້ທົ່ວໂລກ  ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດ ນຳໃຊ້ບັດ JDB VISA Credit Gold ໃນກາ​ນຮັບສ່ວນຫຼຸດຈາກຮ້ານ ຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໂປຣໂມຊັນກັບທະນາຄານ 10% ເຖິງ 20%.
ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ໃຊ້ແທນເງິນສົດ ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຕາມຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຈຸດ​ບໍລິການຕ່າງໆ  ຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດ EDC ​ໄດ້​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື VISA;
  • ໃຊ້ເບີກຖອນເງິນສົດທີ່ ໜ້າເຄົາເຕີທະນາຄານ ຫຼື ຕູ້ ATM ໄດ້ທຸກຈຸດທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື  VISA ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ;
  • ສະດວກໃນການພົກພາມີຄວາມປອດໄພສູງໃນການເດີນທາງ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

  • ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ;
  • ມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື Passport;
  • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນເຕັມວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າ  2.000 ໂດລາສະຫະລັດ;
  • ກໍລະນີຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງຈາກໜ່ວຍງານຂອງຕົນ ມີທີ່ຢູ່ແນ່ນອນ (ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ);
  • ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບໝັ້ນຄົງ;
  • ມີເງິນເດືອນສະເລ່ຍ 10,000,000 ​ກີບ/ເດືອນ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ;
  • ຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ກັບທະນາຄານ ທຄຮ.

ຄ່າທໍານຽມ:

ຊະນິດບັດ

ວົງເງິນສິນເຊື່ອຂັ້ນຕ່ຳ

ຄ່າສະໝັກໃໝ່

ຄ່າບໍລິການລາຍປີ

ບັດຫຼັກ

ບັດເສີມ

ບັດຫຼັກ

ບັດເສີມ

Visa Credit Gold Card

ເລີ່ມຕົ້ນ 2.000ໂດລາ

30 ໂດລາ

30 ໂດລາ

40 ໂດລ່າ

40 ໂດລ່າ

 

ລາຍການໃຫ້ບໍລິການ

ຄ່າທຳນຽມ

ອອກບັດໃໝ່ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ 3.001 > ໂດຍຂຶ້ນກັບວົງເງິນ
ໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ 1 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານໜ້າເຄົ້າເຕີ້ທະນາຄານ 3 % ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ເບີກຖອນ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM 3 % ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ເບີກຖອນ
ຄ່າປັບໃໝໃນການຊຳລະໜີ້ຊ້າກວ່າກຳນົດ 6 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ດອກເບ້ຍ (ຄຳນວນຈາກລາຍການໃຊ້ ບັດ VISA) 18%/ປີ
ຜ່ອນຊຳລະຂັ້ນຕ່ຳ (ຕາມໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີບັດ VISA ແຕ່ລະງວດແຕ່ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 100 ໂດລາ) 10% ຂອງລາຍການໃຊ້ຈ່າຍ
ຂໍສຳເນົາໃບບັນທຶກການຂາຍ 5 ໂດລາ/ສະບັບ
ຂໍລະຫັດ (PIN) ໃໝ່ທົດແທນລະຫັດເກົ່າ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ຂໍກວດສອບລາຍການໃຊ້ຈ່າຍ 5 ໂດລາ/ຄັ້ງ

ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດເບິ່ງອັດຕາ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ໄດ້ທີ່: http://​www.jdbbank.com.la

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ​​:

ກະລຸນາພົວພັນ ທະນາຄານການຮ່ວມພັດທະນາ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ວປະເທດ ໂທ: 021-213531 -6 ຫຼື ແຟັກ 021-213530.