JDB VISA SILVER

ວັດຖຸປະສົງ:

ບັດ VISA Credit Silver  ໄດ້ຖືກຍອມຮັບຈາກຮ້ານຄ້າທົ່ວໂລກ ໃຊ້ບັດນີ້ພຽງບັດດຽວ ທ່ານກໍສາມາດໃຊ້ຈ່າຍເດີນທາງ, ທ່ອງທ່ຽວ , ຮັບປະທານອາຫານ ຫຼື ຈັບຈ່າຍສິ່ງຂອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ແບບອຸ່ນໃຈ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເງິນສົດກໍສາມາດຖອນຜ່ານຕູ້ ATM ທຸກຈຸດທົ່ວໂລກ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື VISA  ເທົ່ານີ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ ກໍຕິດຕາມທ່ານໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ສາມາດຊື້​ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຜ່ານ Internet ໄດ້;
  • ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຊໍາລະ​ຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ແທນເງິນສົດຕາມ​ຫ້າງ​ຮ້ານຄ້າຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງ ທຄຮ ຫຼື ​ທົ່ວໂລກ ທີ່​ມີເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື VISA;
  • ສາມາດ​ໃຊ້ບໍລິການຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ທຸກຈຸດທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງໝາຍ Plus ຫຼື VISA ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ;
  • ສາມາດຖອນເງິນສົດ ຈາກໜ້າເຄົາເຕີ ກັບທະນາຄານທີ່ຮອງຮັບບັດ VISA.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

  • ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ;
  • ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື Passport;
  • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນເຕັມວົງເງິນຈັ້ນຕໍ່າ 500 ໂດລາສະຫະລັດ ຂຶ້ນ​ໄປ;
  • ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງຈາກໜ່ວຍງານຂອງຕົນ ມີທີ່ຢູ່ແນ່ນອນ (ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ).

ຄ່າທໍານຽມ:

ຊະນິດບັດ

ວົງເງິນສິນເຊື່ອຂັ້ນຕ່ຳ

ເລີ່ມຕົ້ນ

ຄ່າສະມາຊິກໃໝ່

(ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າບໍລິການລາຍປີ

(ໂດລາສະຫະລັດ)

ບັດຫຼັກ

ບັດເສີມ

ບັດຫຼັກ

ບັດເສີມ

VISA Credit Silver Card

500

25

25

30

30

 

ລາຍການໃຫ້ບໍລິການ

ຄ່າທຳນຽມ

ອອກບັດໃໝ່ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ 3.001 > ໂດຍຂຶ້ນກັບວົງເງິນ
ໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີຍ້ອນຫຼັງ 1 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານໜ້າເຄົ້າເຕີ້ທະນາຄານ 3 % ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ເບີກຖອນ
ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM 3 % ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ເບີກຖອນ
ຄ່າປັບໃໝໃນການຊຳລະໜີ້ຊ້າເກີນກຳນົດ 6 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ດອກເບ້ຍ (ຄຳນວນຈາກລາຍການໃຊ້ ບັດ Credit) 18%/ປີ
ຜ່ອນຊຳລະຂັ້ນຕ່ຳ (ຕາມໃບແຈ້ງຍອດບັນຊີບັດ Credit ແຕ່ລະງວດ ແຕ່ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 100 ໂດລາ) 10% ຂອງລາຍການໃຊ້ຈ່າຍ
ຂໍສຳເນົາໃບບັນທຶກການຂາຍ 5 ໂດລາ/ສະບັບ
ຂໍລະຫັດ(PIN)ໃໝ່ທົດແທນລະຫັດເກົ່າ 10 ໂດລາ/ຄັ້ງ
ຂໍກວດສອບລາຍການໃຊ້ຈ່າຍ 5 ໂດລາ/ຄັ້ງ