ເງິນກູ້ເພື່ອນັກສຶກສາ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມເງິນ
ເພື່ອຊຳລະຄ່າຮຽນ
ສາມາດກູ້ໄດ້ຊັ້ນສູງຈົນເຖິງປະລິນຍາເອກ