ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍ ເງິນຄຣີບໂຕ (Cryptocurrency)