ແຈ້ງການ ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ນາງ ວຽງລັດດາ ແສງທະນູສຸກ