ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ( JDB ) ແລະ ສະໂມສອນ Lao All Star

 
ໃນວັນທີ 15/09/2022 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ “ການສະໜັບສະໜຸນສະໂມສອນ ລວມສິນລະປິນລາວ” ລະຫວ່າງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ( JDB ) ແລະ ສະໂມສອນ Lao All Star