ຜະລິດຕະພັນ JDB Merchant App

ປະຫວັດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ:

 • ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ເລີ້ມໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນ JDB Merchant Application ໃນປີ 2019.
 • JDB Merchant Application ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຮັບຊຳລະ ຜ່ານ QR Code ຂອງ E-wallet ຈາກປະເທດຈີນເຊັ່ນ: UnionPay Mobile payment, Alipay ແລະ WeChat Pay.
 • ສາມາດດາວໂຫຼດນໍາໃຊ້ໃນໂທລະສັບ Smart Phone ທຸກລຸ້ນ ແລະ ເຄື່ອງຮູດບັດ EDC JDB.
 • ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ App Store & Google Play
 • ມີຫຼາຍພາສາໃຫ້ເລືອກໃຊ້ເຊັ່ນ: ຈີນ, ໄທ, ອັງກິດ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດຮັບຈາກການເປັນສະມາຊິກ:

 • ຟຣີຄ່າສະໝັກ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ
 • ຕັດປັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການທອນເງິນສົດ
 • ເພີ່ມໂອກາດຍອດຂາຍ ແລະ ສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
 • ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າອີກທາງໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ
 • ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການຂາຍ ແລະ ການບັນທຶກທາງບັນຊີຂອງຮ້ານຄ້າ
 • ມີຄວາມປອດໄພສູງກວ່າການຮັບເງິນສົດ ແລະ ປາສະຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ

Fees:

 • ຄ່າທຳນຽມແມ່ນ 3%

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:

 • ຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນກີບເພື່ອຜູກກັບ Application
 • ເປີດບັນຊີຝາກປະຢັດຂັ້ນຕ່ຳ 100.000 ກີບ

ເອກະສານປະກອບຂອງສະໝັກສະມາຊິກ:

 • ໃບສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ Mobile App ( ຟອມຈາກທະນາຄານ )
 • ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ)
 • E-mail ຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າ
 • Mobile S/N
 • ຮູບພາບຮ້ານ ແລະ ຮູບສິນຄ້າພາຍໃນຮ້ານ
 • ໃບຖະບຽນວິສາຫະກິດ ຫລື ອາກອນ (ຖ້າມີ)