ບໍລິການຊື້ຫຼຸດຕົ໋ວເງິນ

ລັກສະນະບໍລິການ:

ບໍລິການໃຫ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍລູກຄ້ານໍາເອົາພັນທະບັດ ຫຼື ແຊັກ ທີ່ຍັງບໍ່ເຖິງກໍານົດຊໍາລະ ມາຂາຍໃຫ້ກັບທະນາຄານ ເພື່ອປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍທະນາຄານຈະຮັບຊື້ 80% ຂອງມູນຄ່າຕົ໋ວເງິນ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດຮັບ:

  • ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ;
  • ເພື່ອເປັນທຶນໝູນວຽນ;
  • ສາມາດເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ທຸລະກິດໃນໄລຍະສັ້ນ ທີ່ເລັ່ງດ່ວນ;
  • ໃຊ້ເງິນໄດ້ກ່ອນເວລາຕາມຕົ໋ວເງິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກຄູ່ຄ້າ ກໍລະນີຍັງບໍ່ຄົບກໍານົດໃນການເບີກເງິນ.

Terms and Conditions:

Interest:

ສະກຸນເງິນ

 (Bill Discounted)

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

(%/ປີ)

ໄລຍະເວລາ

(ເດືອນ)

ກີບ (LAK) 18% 3
ບາດ (THB) 12%
ໂດລາ (USD) 12%

ສອບ​ຖາມ​ູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​:

ກະລຸນາພົວພັນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂທ: 021-213531-6.