Fixed Deposit Account

Objective:

ເປັນການ​ທ້ອນ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນຕອບ​ແທນ​ຈາກ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສູງ, ​ໂດຍ​ມີ​ ໄລຍະ​ເວລາ​ກຳນົດ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມເໝາະ​ສົມ​ຂອງ​ທ່ານ​ ເຊັ່ນ: ​​3 ​ເດືອນ, 6​ ​ເດືອນ, 9 ​ເດືອນ, 12 ​ເດືອນ, 18 ​ເດືອນ, 24 ​ເດືອນ, 36 ​ເດືອນ, 48​ເດືອນ ແລະ 60 ​ເດືອນ ເຖິງ​ກຳນົດ​ຈື່ງ​ສາມາດ​ຖອນ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ຝາກຕົ້ນທຶນ ​ແລະ​ ດອກ​ເບ້​ຍ​ໄດ້.

Benefits:

 • • You will earn a high return from the fixed interest rate.
 • • Your account can be used as collateral for loans.
 • • You can open an account to earn a monthly interest and the principal must be matured as you have set.
 • • The fixed interest and the account balance can be checked via Internet Banking.
 • • Can be used as a guarantee for issuing a Credit Visa.

 

Currency

 • • LAK
 • • THB
 • • USD
 • • CNY

 

Interest:


Terms and conditions:

 1. ວົງເງິນຝາກປະຈໍາ ຂັ້ນຕ່ຳ ສຳລັບ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ 2,000,000 ກີບ ຫຼື 300 ໂດລາ ຫຼື 10,000 ບາດ ຫຼື 10,000 ຢວນ; ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນຈັດຕັ້ງ 20,000,000 ກີບ ຫຼື 3,000 ໂດລາ ຫຼື 100,000 ບາດ ຫຼື 20,000 ຢວນ.
 2. ຖ້າຖອນເງິນຝາກປະຈໍາ ກ່ອນກຳນົດ ບໍ່ຮອດ 3 ເດືອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ ຫຼື ກາຍ 3 ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ຮອດກຳນົດ ຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຍັດ ແລະ ເກັບຄ່າທຳນຽນ 120,000 ກີບ ຫຼື 15 ໂດລາ ຫຼື 500 ບາດຫຼື 500 ຢວນ ຕໍ່ບັນຊີ.