ບັດ All in one

ບັດ All in one :

ແມ່ນບັດໃຊ້ແທນເງິນສົດ ເຊັ່ນ: ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM, ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ຕາມຮ້ານຄ້າ ທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງຮູດບັດກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ. ເປັນບັດ ATM ທົ່ວໄປ ທີ່ເໝາະສໍາຫຼັບລູກຄ້າພາຍໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ປອດໄພ ແລະ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການພົກພາເງິນສົດຈຳນວນຫລາຍ. ບັດ ATM all in One ສາມາດໃຊ້ແທນບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ແທນປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກ ເພື່ອເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກຳນຳທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.  ສະດວກສະບາຍໃນການຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວທາງບັນຊີຜ່ານການແຈ້ງເຕືອນ SMS ແລະ Application JDB Yes ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.  ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນ,  ທ່ານຍັງສາມາດເພີດເພີນໃນການຮັບສ່ວນຫລຸດ ພິເສດ 05% – 10%  ເມື່ອນຳໃຊ້ບັດ ATM all in One ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຕາມຮ້ານຄ້າ ເຄື່ອງຮູດບັດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.

Benefits:

 • ໃຊ້ແທນເງິນສົດ ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕາມຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຈຸດ​ບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານ​ເຄື່ອງຮູດ EDC ຂອງ ທະນຄານຮ່ວມພັດທະນາ
 • ໃຊ້ເບີກຖອນເງິນສົດທີ່ ໜ້າເຄົ້າເຕີທະນາຄານ ຫຼື ຕູ້ ATM ໄດ້ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
 • ສາມາດຖອນຕູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Lapnet ໄດ້ ແລະ ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM
 • ກົດເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ 20,000,000 ກີບ/ມື້
 • ເປັນບັດຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດ ເຊິ່ງສາມາດເລືອກໄດ້ 2 ທາງເລືອກ:

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກບັດ:

 • ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂື້ນໄປ.
 • ເປີດບັນຊີຝາກປະຢັດຕາມເງື່ອນໄຂ
 • ບັດປະຈຳຕົວ, passport ຫລື ສຳມະໂນຄົວ
 • ຄົນຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໜັງສືຮັບຮອງຈາກໜ່ວຍງານຂອຕົນມີທີ່ຢູ່ແນ່ນອນ.

ເອກະສານປະກອບໃນການເປີດບັດ All in one:

 1. ຜູ້ມີພູມລໍາເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ:
  • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ (ID) ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ຍັງບໍໍ່ໝົດອາຍຸ;
  • ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວ ຂອງຜູ້ສະໝັກບັດ;
  • ຜູ້ສະໝັກບັດ Debit ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ.
 2. ຜູ້ບໍ່ມີພູມລໍາເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ:
  • ສໍາເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ຍັງບໍໍ່ໝົດອາຍຸ;
  • ຕ້ອງມີບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຮັດວຽກຢູ່ຄໍ້າປະກັນ ໃນການຊໍາລະໜີ້;
  • ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ (work permit);
  • ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມວ ຂອງຜູ້ສະໝັກບັດ;
  • ຜູ້ສະໝັກບັດ Debit ຕ້ອງມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ.

Fees:

 • ຄ່າທຳນຽມອອກບັດຟຣີ
 • ຄ່າທໍານຽມບໍລິການ​ລາຍ​ເດືອນ: 5.000 ກີບ​/20ບາດ/0,5 ໂດລາ /​ເດືອນ.
 • ຄ່າທໍານຽມ SMS alert ຟຣີ 3 ສະບັບ/ເດືອນເກີນ 3 ສະບັບເສຍ 3,000 ກີບ/ 15ບາດ/ 0,5ໂດລາ / ເດືອນ