ສີນເຊື່ອເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນ

ສີນເຊື່ອເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນ:
ເປັນສີນເຊື່ອທີ່ມີໄລຍະກູ້ ບໍ່ເກີນ 5ປີ, ເປັນຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອເໝາະສົມກັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ເງິນດ່ວນ, ເຊິ່ງມີເງິນຝາກນໍາທະນາຄານ JDB ຫຼື ຕ່າງທະນາຄານ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຫຼັກປະກັນໄດ້.

1. Characteristics

  • ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 – 5ປີ
  • ວົງເງິນອະນຸມັດ 90% ຂອງເງິນຝາກທີ່ຝາກຢູ່ JDB
  • ເງິນຝາກຕ່າງທະນາຄານກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການກູ້ຢືມໄດ້ ສູງສຸດເຖີງ 85% ຂອງຍອດເງີນຝາກ.

2. Interest Rate:

  • For more information, please contact: 021-213531-6 and 309/313/315 for the Loan Department.

Remark:JDB reserves the right to adjust the interest rate and fees without prior notice to customers.

3. Loan Documents

  • • A loan application form (under the bank form), Corporate loan application form. ຟອມຂໍກູ້ ບຸກຄົນ
  • • A copy of ID card or Passport (borrower, co-borrower and guarantor);
  • • A copy of family book (borrower, co-borrower and guarantor);
  • ປື້ມເງິນຝາກປະຈໍາທະນາຄານ (ຂອງແທ້)