ແຈ້ງການ ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ