Contact Us
ບູດບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ2
Joint Development Bank
ບ້ານ ຫັດສະດີ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທ: 030 5977364
ໂທລະສານ: (+856-21)-xxxxxxx
Branches and Service Units
ໜ່ວຍບໍລິການ ໄອເຕັກມໍ
ບ້ານ ໂພນທັນ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-30)-5977364
ໂທລະສານ: (+856-30)-5977364
ຫນ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ
ບ້ານ ຂົວຫຼວງ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+85621)-256276
ໂທລະສານ: (+85621)-256276
ໜ່ວຍບໍລິການ ທາງແບ່ງຫຼັກ 20
ບ້ານ ປາກກະດິງ
ເມືອງ ຄໍາເກີດ
ບໍລິຄຳໄຊ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-54)-341654
ໂທລະສານ: (+856-54)-341655
ບູດບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ2
ບ້ານ ຫັດສະດີ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: 030 5977364
ໂທລະສານ: (+856-21)-xxxxxxx
ໜ່ວຍບໍລິການ ເກົ່າລ້ຽວ
ບ້ານ ດ່ານຄຳ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
Vientiane Capital
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-671082
ໂທລະສານ: (+856-21)-671083
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-463261
ໂທລະສານ: (+856-21)-463260
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລັກ 2 ປາກເຊ
ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ
ເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ
ຈຳປາສັກ
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-31)-215148
ໂທລະສານ: (+856-31)-215148
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ປາກຊ່ອງ
ບ້ານ ວັດຫລວງ
ເມືອງ ປາກຊ່ອງ
ແຂວງຈຳປາສັກ
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-31)-211178
ໂທລະສານ: (+856-31)-211178
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ຫ້ວຍຫົງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-566030
ໂທລະສານ: (+856-21)-566031
ໜ່ວຍບໍລິການ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ
ບ້ານ ໜອງຈັນ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-228015
ໂທລະສານ: (+856-21)-228016
ໜ່ວຍບໍລິການ ສະພານທອງ
ບ້ານ ໂທ່ງພານທອງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-319032
ໂທລະສານ: (+856-21)-319033
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນສະຫວ່າງ (150 ຕຽງ)
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-711648
ໂທລະສານ: (+856-21)-711649
ບູດບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ1
ບ້ານ ຫັດສະດີ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: 030 5977364
ໂທລະສານ: (+856-21)-xxxxxxx
ບູດບໍລິການ ປຕທ ດອນກອຍ
ບ້ານ ດອນກອຍ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-330720
ໂທລະສານ: (+856-21)-330721
ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງຮຸນ
ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ
ເມືອງ ຮຸນ
ອຸດົມໄຊ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-81)-213051
ໂທລະສານ: (+856-81)-213052
ໜ່ວຍບໍລິການ ແກ່ນທ້າວ
ບ້ານ ຈອມເພັດ
ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ
ໄຊຍະບູລີ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-74)-216024
ໂທລະສານ: (+856-74)-216025
ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳພອນ
ບ້ານ ແກ້ງກອກເໜືອ, ໜ່ວຍ 17
ເມືອງ ຈຳພອນ,
ສະຫວັນນະເຂດ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-41)-311412
ໂທລະສານ: (+856-41)-311413
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນສະຫວັນ
ບ້ານ ສະພານເໜືອ
ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ
ສະຫວັນນະເຂດ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-41)-252850
ໂທລະສານ: (+856-41)-252851
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນໝີ
ບ້ານ ໂພນໝີ
ເມືອງ ວຽງຄຳ
ແຂວງວຽງຈັນ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-23)-431686
ໂທລະສານ: (+856-23)-431687
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊໂປນ
ບ້ານ ສອນມີໄຊ, ໜ່ວຍ 2,
ເມືອງ ເຊໂປນ
ສະຫວັນນະເຂດ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-41)-602022
ໂທລະສານ: (+856-41)-602023
SWIFT CODE : JDBKLALA