Contact Us
ໜ່ວຍບໍລິການ ໄອເຕັກມໍ
Joint Development Bank
ບ້ານ ໂພນທັນ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທ: (+856-30)-5977364
ໂທລະສານ: (+856-30)-5977364
Branches and Service Units
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ຫຼັກ21
ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ
ເມືອງ ໄຊທານີ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-736033
ໂທລະສານ: (+856-21)-736032
ໜ່ວຍບໍລິການ ວິວມໍ
ບ້ານ ຊ້າງຄູ້
ເມືອງ ໄຊທານີ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-713105-6
ໂທລະສານ: (+856-21)-713104
ໜ່ວຍບໍລິການ ດອນໜູນ
ບ້ານ ດອນໜູນ
ເມືອງ ໄຊທານີ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-713888
ໂທລະສານ: (+856-21)-711999
ໜ່ວຍບໍລິການ ທາດຫຼວງ
ເລກທີ 410, ໜ່ວຍ 30, ບ້ານທາດຫຼວງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-264100
ໂທລະສານ: (+856-21)-264101
ໜ່ວຍບໍລິການ ທາງແບ່ງຫຼັກ 20
ບ້ານ ວຽງຄຳ
ເມືອງ ປາກກະດິງ
ບໍລິຄຳໄຊ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-54)-211024
ໂທລະສານ: (+856-54)-211025
ໜ່ວຍບໍລິການ ຕົ້ນເຜິ້ງ 2
ບ້ານ ໂພນໂຮມ
ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ
ບໍ່ແກ້ວ
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-84)-213099
ໂທລະສານ: (+856-84)-213100
ໜ່ວຍບໍລິການ ເຕ້2
ບ້ານ ນາຄຳ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-256433-34
ໂທລະສານ: (+856-21)-256435
ໜ່ວຍບໍລິການ ໄອເຕັກມໍ
ບ້ານ ໂພນທັນ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-30)-5977364
ໂທລະສານ: (+856-30)-5977364
ຫນ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ
ບ້ານ ຂົວຫຼວງ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+85621)-256276
ໂທລະສານ: (+85621)-256276
ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ2 (ຊັ້ນ1)
ບ້ານ ຫັດສະດີ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: 030 5977364
ໂທລະສານ: (+856-21)-xxxxxxx
ໜ່ວຍບໍລິການ ເກົ້າລ້ຽວ
ບ້ານ ດ່ານຄຳ
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
Vientiane Capital
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-671082
ໂທລະສານ: (+856-21)-671083
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-463261
ໂທລະສານ: (+856-21)-463260
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 2 ປາກເຊ
ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ, ຖະໜົນເລກ13ໃຕ້, ຢູ່ຕະຫຼາດສະບາຍດີຫຼັກ 2
ນະຄອນປາກເຊ
ຈຳປາສັກ
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-31)-215148
ໂທລະສານ: (+856-31)-215148
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ປາກຊ່ອງ
ບ້ານ ວັງຫຼວງ
ເມືອງ ປາກຊ່ອງ
ຜົ້ງສາລີ
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-31)-211178
ໂທລະສານ: (+856-31)-211178
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ຫ້ວຍຫົງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-566030
ໂທລະສານ: (+856-21)-566031
ໜ່ວຍບໍລິການ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ
ບ້ານ ໜອງຈັນ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-228015
ໂທລະສານ: (+856-21)-228016
ໜ່ວຍບໍລິການ ສະພານທອງ
ບ້ານ ສະພານທອງ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-319032
ໂທລະສານ: (+856-21)-319033
ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນສະຫວ່າງ (150 ຕຽງ)
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ
Chanthabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-711648
ໂທລະສານ: (+856-21)-711649
ໜ່ວຍບໍລິການ ສີໄຄ
ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງ, ເລກທີ: 261/5, ໜ່ວຍ:10
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-520757
ໂທລະສານ: +856-21-520758
ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ດອນກອຍ
ບ້ານ ດອນກອຍ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
Vientiane Capital
Lao PDR
Hotline: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-21)-330720
ໂທລະສານ: (+856-21)-330721
SWIFT CODE : JDBKLALA