ການກູ້ຢືມເງິນສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ຢູ່ຈຸດໃດແດ່ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ທ່ານລູກຄ້າສາມາດປະກອບເອກະສານໃນການກູ້ຢືມເງິນແລ້ວຢື່ນໃຫ້ກັບໜ່ວຍບໍລິການທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານໄດ້ທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຮ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕົງ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ຈັກຊ່ອງທາງ 021 253 456 ຫຼື 1499