ບັດ ATM JDB ປັດຈຸບັນ ມີຈັກປະເພດ ຄ່າທຳນຽມຂອງບັດແຕ່ລະປະເພດມີລາຍລະອຽດຫຍັງແດ່

ບັດ ATM ALL IN ONE + ຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນ ຄ່າບຳລຸງຮັກສານຳໃຊ້ບັດ 5,000 ກີບ/ເດືອນ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມກັນອຸປະຕິາເຫດ 20,000ກີບ/ປີ.
ບັດ UnionPay ແມ່ນ ຄ່າບຳລຸງຮັກສານຳໃຊ້ບັດ 5,000 ກີບ, 0,6 ໂດລາ, 25 ບາດ/ເດືອນ/ບັດ.
ບັດ VISA Debit – Credit