ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ ຝາກປະຈຳ ເທົ່າໃດ (ຢາກໃຫ້ມີລາຍລະອຽດໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເບິ່ງ)