ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ ຝາກປະຈຳ ເທົ່າໃດ (ຢາກໃຫ້ມີລາຍລະອຽດໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເບິ່ງ)

  • ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ 1,89%.
  • ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ 5,59%/ປີ.