ບັດ ATM ສາມາດກົດໄດ້ຢູ່ຕູ້ ATM ໃດແດ່ ແລະ ຄ່າທຳນຽມເທົ່າໃດ

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ທະນາຄານລາວຫວຽດ
ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ
ທະນາຄານ ICBC.

ຄ່າທໍານຽມ 2,000 ກີບ/ລາຍການ