ປະເພດຂອງເງິນຝາກມີປະເພດໃດແດ່

ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກປະຈຳ (ມີກໍານົດ)
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ