ປະເພດຂອງເງິນຝາກມີປະເພດໃດແດ່

  • ເງິນຝາກປະຢັດ
  • ເງິນຝາກປະຈຳ (ມີກໍານົດ)
  • ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ