ຝາກເງິນເລີ່ມຕົ້ນໃນການເປີດບັນຊີເທົ່າໃດ (ຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກປະຈຳ)

ເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນປະຢັດ 50,000 ກີບ, 500 ບາດ, 20 ໂດລາ.
ເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນປະຈຳ 2,000,000 ກີບ, 10,000 ບາດ, 300 ໂດລາ.