ລະບຽບຂອງການຖອນເງິນຝາກປະຈຳມີຫຍັງແດ່ ແລະ ມີການປັບໄໝແບບໃດ

ຕ້ອງຄົບກຳນົດຂອງການຝາກຈຶ່ງສາມາດຖອນໄດ້
ຖ້າຍັງບໍ່ຄົບກຳນົດ ລູກກໍ່ຄ້າສາມາດຖອນໄດ້ ແຕ່ຈະໄດ້ເສຍຄ້າປັບໄໝ
ປັບໄໝເງິນກີບ 100,000 ກີບ
ປັບໄໝເງິນບາດ 500 ບາດ
ປັບໄໝເງິນໂດລາ 12 ໂດລາ