ລະບຽບຂອງການຖອນເງິນຝາກປະຈຳມີຫຍັງແດ່ ແລະ ມີການປັບໄໝແບບໃດ

  • ຕ້ອງຄົບກຳນົດຂອງການຝາກຈຶ່ງສາມາດຖອນໄດ້
  • ຖ້າຍັງບໍ່ຄົບກຳນົດ ລູກກໍ່ຄ້າສາມາດຖອນໄດ້ ແຕ່ຈະໄດ້ເສຍຄ້າປັບໄໝ

+ ປັບໄໝເງິນກີບ 100,000 ກີບ

+ ປັບໄໝເງິນບາດ 500 ບາດ

+ ປັບໄໝເງິນໂດລາ 12 ໂດລາ