ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງການກູ້ຢືມເງິນ ແຕ່ລະປະເພດຄິໄລ່ຈັກເປີເຊັນຕໍ່ປີ

ປະເພດເງິນກູ້ທຸລະກິດ %​ ຕໍ່ປີ

ປະເພດເງິນກູ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ກີບ ໂດລາ
ເງິນກູ້ຫັນຊັບເປັນທຶນ 10%
ເງິນກູ້ 1 ປີ 10% 8%
ເງິນກູ້ 2 ປີ 11% 9%
ເງິນກູ້ 3 ປີ 12% 10%
ເງິນກູ້ 4 ປີ 13% 11%
ເງິນກູ້ 5 ປີ 14% 12%
ການຊື້ຫຼຸດຕົວເງິນບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ 9% 7%
11,50% 8%

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສຳລັບບຸກຄົນ % ຕໍ່ປີ

ປະເພດເງິນກູ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ກີບ ໂດລາ
ເງິນກູ້ Payroll 10%-12% 11%
ເງິນກູ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ 10%-12%
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາປະລິນຍາຕີ 9%
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາປະລິນຍາໂທ 10%
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາປະລິນຍາເອກ 10%
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ 10%
ເງິນກູ້ເພື່ອຄວາມງານ 10-11%
ເງິນກູ້ງານແຕ່ງ