ເບີໂທຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕົງ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ຈັກຊ່ອງທາງ

021 264 607 ຫຼື 1499