ເປີດບັນຊີຕ້ອງມີເອກະສານຫຍັງແດ່

ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ.