ເອກະສານປະກອບໃນການກູ້ຢືມເງິນຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນມີຫຍັງແດ່

+ ໃບຄຳຮ້ອງການກູ້ຢືມ (ແບບຟອມາກທະນາຄານ)

+ ສຳເນົເບັດປະຈຳຕົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ)

+ ສຳເນົາ ຢື້ມສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ)

+ ເອກະສານໃບຍັງຢືນທີ່ຢູ່ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ)

+ ຊີຫວະປະຫວັດຜູ້ກູ້ຢືມ

+ ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນທຸລະກິດ

+ ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນອາກອນ

+ ສຳເນົາ ໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ

+ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ

+ ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ

+ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງທະນາຄານ (Bank Statements) 1 ປີຍ້ອນຫຼັງ

+ ການເຄື່ອນໄຫວຊຳລະເງິນກູ້ Loan Statements (ຖ້າມີໜີ້ມາກອ່ນ)

+ ສັນຍາຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ຮັບເໝົາ, ເຊົ່າ, ສຳປະທານ, ສັນຍາການເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ)

+ ເອກສານນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼື ໃບແຈ້ງລາຄາ

+ ເອກະສານໃບບິນຂາຍ

+ ເອກະສານໂອນເງິນຊໍາລະສິນຄ້າ

+ ສຳເນົາຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ