ເອກະສານປະກອບໃນການກູ້ຢືມເງິນຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນມີຫຍັງແດ່

ໃບຄຳຮ້ອງການກູ້ຢືມ (ແບບຟອມາກທະນາຄານ)
ສຳເນົເບັດປະຈຳຕົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ)
ສຳເນົາ ຢື້ມສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ)
ເອກະສານໃບຍັງຢືນທີ່ຢູ່ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ)
ຊີຫວະປະຫວັດຜູ້ກູ້ຢືມ
ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນທຸລະກິດ
ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນອາກອນ
ສຳເນົາ ໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ
ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງທະນາຄານ (Bank Statements) 1 ປີຍ້ອນຫຼັງ
ການເຄື່ອນໄຫວຊຳລະເງິນກູ້ Loan Statements (ຖ້າມີໜີ້ມາກອ່ນ)
ສັນຍາຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ຮັບເໝົາ, ເຊົ່າ, ສຳປະທານ, ສັນຍາການເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ)
ເອກສານນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼື ໃບແຈ້ງລາຄາ
ເອກະສານໃບບິນຂາຍ
ເອກະສານໂອນເງິນຊໍາລະສິນຄ້າ
ສຳເນົາຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ