ເອກະສານປະກອບໃນການລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດມີຫຍັງແດ່

ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ ຢ່າງໃຢ່າງໜຶ່ງ.