ເງິນກູ້ເພື່ອລັດຖະກອນ (Officer Loan)

Officer Loan ເງິນກູ້ເພື່ອລັດຖະກອນ