ເງິນຝາກພິເສດຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ

ເງິນຝາກພິເສດຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າທັນທີ…

ເງື່ອນໄຂ:
1. ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີທີ່ຢູ່ ແລະ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໃສໃນ ສປປ ລາວ, ຈຳນວນເງິນຝາກໃນເບື້ອງຕົ້ນ 30,000,000 ກີບ ຫຼື 3,000 ໂດລາ
ຫຼື 100,000 ບາດ.

2. ຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງຫນ້າທັນທີໃນມື້ເປີດບັນຊີເງິນຝາກ (ຮັບດອກເບ້ຍຄັ້ງດຽວທັງຫມົດ).

3. ສາມາດຖອນ ຫຼື ປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດໄດ້, ແຕ່ທະນາຄານຈະເກັບຄ່າທຳນຽມ 3% ໂດຍຄິດໄລ່ຈາກຈຳນວນເງິນດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າ
ລ່ວງຫນ້າແລ້ວ.

4. ໃນກໍລະນີຖອນກ່ອນກຳນົດທີ່ຝາກບໍ່ຮອດ 3ເດືອນ ທະນາຄານຈະບໍ່ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃຫ້, ກໍລະນີຖອນກ່ອນກຳນົດທີ່ໄດ້ຝາກເກິນ 3 ເດືອນ
ຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ຄົບກຳນົດໄລຍະເວລາການຝາກ ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ໃຫ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຍັດປະຈຸບັນເກັບຄ່າທຳນຽມ
ຕ່ຳສຸດ 120,000 ກີບ ຫຼື 15 ໂດລາ ຫຼື 500 ບາດ, ພ້ອມເກັບຄືນຈຳນວນດອກເບ້ຍທັງຫມົດທີ່ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າຈາກລູກຄ້າ.

 

*ໝົດເຂດ 30 ທັນວາ 2020 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.