ເງິນຝາກສະສົມເພີ່ມຊັບ ຮັບດອກເບ້ຍ x2

ກັບມາອີກຄັ້ງກັບໂຄງການ ”ເງິນຝາກສະສົມເພີ່ມຊັບ ຮັບດອກເບ້ຍ x2” 🎊
🔵 ຮັບດອກເບ້ຍລາຍເດືອນທຸກໆເດືອນ
🔵 ແຈກລາງວັນບັນຊີເງິນຝາກທຸກໆເດືອນ
ຕະຫຼອດໂຄງການເລີ່ມວັນທີ 01/01/2022 ຈົນເຖິງວັນທີ 31/12/2024
👉 ສິດທິພິເສດທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ:
1. ສາມາດໃຊ້ເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ໃນວົງເງິນກູ້ເທົ່າກັບ 90% ຂອງຈໍານວນເງິນຝາກໃນມື້ຂໍກູ້.
2. ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີດອກເບ້ຍຄູນ 2 ຕ້ອງການເປີດບັນຊີຝາກປະຢັດໃໝ່ ຫຼື ມີບັນຊີຝາກປະຢັດແລ້ວ ສາມາດອອກບັດ ATM Union Pay Debit ໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມອອກບັດ ໃນໄລຍະຕະຫຼອດໂຄງການ.
3. ສາມາດໃຊ້ເລກບັນຊີເງິນຝາກດອກເບ້ຍຄູນ 2 ເພື່ອແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດ ໃນການຊື້ປະກັນໄພ PA 30%.
4. ສໍາລັບລູກຄ້າເກົ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມເງື່ອນໄຂເກົ່າ ແຕ່ສາມາດແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດ ໃນການຊື້ປະກັນໄພ PA 30%.
👉 ເງື່ອນໄຂການເປີດບັນຊີ:
1. ຕ້ອງເປີດບັນຊີ ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກດອກເບ້ຍ x2 (ຖ້າມີຕ້ອງລະບຸ ເພື່ອແຈ້ງຮັບດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ),
2. ຝາກເຂົ້າບັນຊີ ຂັ້ນຕໍ່າເລີ່ມຕົ້ນ 200.000 ກີບ / 1.000 ບາດ / 30 ໂດລາ / 200 ຢວນ,
3. ບໍ່ຈໍາກັດວົງເງິນຝາກເຂົ້າບັນຊີຂັ້ນຕໍ່າໃນແຕ່ລະເດືອນ,
4. ສາມາດຝາກໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ,
5. ສາມາດຝາກເງິນເຂົ້າທີ່ໜ່ວຍບໍລິການໃດກໍ່ໄດ້ ຫຼື ສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ x2 ເທິງ JDB Yes ຫຼື ສາມາດໂອນຈາກຕ່າງທະນາຄານເຂົ້າຄູນ 2 ໄດ້,
———————-
📞 Call Center: 1499
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklao
Youtube: jdbbanklao