ເຕີມ-ຈ່າຍ ມູນຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ຄ່າອິນເຕີເນັດ ທຸກເຄືອຂ່າຍ ຜ່ານ APP JDB YES

ເຕີມ-ຈ່າຍ ມູນຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ຄ່າອິນເຕີເນັດ
ທຸກເຄືອຂ່າຍ ຜ່ານ APP JDB YES
ລຸ້ນຮັບບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ມູນຄ່າໂທ “ຟຣີ”
———————————————
1. ມູນຄ່າໂທ 100,000 ກີບ ຈຳນວນ 10 ລາງວັນ/ເດືອນ
2. ເງິນຝາກມູນຄ່າ 500,000 ກີບ ຈຳນວນ 2 ລາງວັນ/ເດືອນ
ຍິ່ງເຕີມຫຼາຍ.. ຍິ່ງມີສິດລຸ້ນຮັບຫຼາຍ…
————————
ໝາຍເຫດ: ເຕີມ-ຈ່າຍ ມູນຄ່າໂທລະສັບ ແລະ ຄ່າອິນເຕີເນັດ
ທຸກເຄືອຂ່າຍ ຜ່ານ APP JDB YES ຂັ້ນຕ່ຳ 10,000 ກີບ ຈະໄດ້ຮັບ 1 ສິດ.

(ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 31/12/2020 ນີ້)