JDB YES YES ຢູ່ໃສກໍ່ YES ໄດ້

🥳 JDB YES YES ຢູ່ໃສກໍ່ YES ໄດ້ 🥳 ໂຄງການດີໆຈາກ JDB ພຽງແຕ່ທ່ານເຮັດທຸລະກຳຜ່ານ App JDB YES, YESPay, ເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ JDB ກໍ່ມີສິດ ລຸ້ນຮັບ Iphone 14 Pro Max, 5 ລາງວັນ ແລະ ຂອງລາງວັນຈາກ JDB ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
🔹 ເງື່ອນໄຂລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນ
1. ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຍອດການຮັບຊຳລະສູງສຸດແຫ່ງປີຮັບທັນທີ Iphone14 Pro Max, 1 ລາງວັນ.
2. ລູກຄ້າທີ່ມີຍອດການນຳໃຊ້ສະແກນ YESPay ຊໍາລະສິນຄ້າສູງສຸດແຫ່ງປີຮັບທັນທີ Iphone14 Pro Max, 1 ລາງວັນ.
3. ລູກຄ້າທີ່ມີຍອດການນຳໃຊ້ບັດ JDB ສູງສຸດແຫ່ງປີຮັບທັນທີ Iphone14 Pro Max, 1 ລາງວັນ.
4. ຮ້ານຄ້າ EDC ມີຍອດຮັບຊໍາລະສູງສຸດແຫ່ງປີຮັບທັນທີ Iphone14 Pro Max, 1 ລາງວັນ.
5. ລູກຄ້າທີ່ເຮັດທຸລະກຳຜ່ານ App JDB YES, 500 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ/ປີ, ລຸ້ນຮັບ Iphone14 Pro Max, 1 ລາງວັນ.
6. ລູກຄ້າທີ່ເຮັດທຸລະກຳຜ່ານ App JDB YES, 20 ຄັ້ງ/ເດືອນ, ລຸ້ນຮັບ Giftset JDB, 20 ລາງວັນ/ເດືອນ.
7. ລູກຄ້າທີ່ເປີດບັນຊີໃໝ່ ແລະ ສະໝັກນຳໃຊ້ບັດ 1 ລາຍການ ຮັບທັນທີບິກ ຫຼື ພວງກຸນແຈ.
8. ລູກຄ້າທີ່ເປີດນຳໃຊ້ QR YESPay ໃຫມ່ຮັບທັນທີຄັນຮົ່ມ ຫຼື ຈອກ.
9. ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຍອດຮັບຊຳລະສູງສຸດຕໍ່ເດືອນຮັບທັນທີ Giftset JDB 1 ລາງວັນ/ແຂວງ.
*ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງເມສາ 2024
*ໝາຍເຫດ: ຂອງລາງວັນມີຈຳນວນຈຳກັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ແມ່ນອີງຕາມທະນາຄານກຳນົດ
#JDBYES
#JDBBank
———————-
📞 Call Center: 1499
🌐 www.jdbbank.com.la
LINE: @jdbbank
IG: jdbbanklaos
Tiktok : jdbbanklaos
Youtube: jdbbanklaos

ກົດໃສ່ ICON AR DISPLAY ດ້ານລຸ່ມ