Wedding Loan

ສີນເຊື່ອເງິນກູ້ແຕ່ງງານ (Wedding Loan):
ເປັນສີນເຊື່ອທີ່ມີໄລຍະກູ້ບໍ່ເກີນ 45ວັນ (ຍົກເວັ້ນດອກເບ້ຍ), ສີນເຊື່ອປະເພດນີ້ມີຈຸດປະສົງແມ່ນ ຊ່ວຍສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ມີແຜນຈະສ້າງຄອບຄົວໃໝ່.

1. ລັກສະນະ

 • ເປັນຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອເໝາະສົມກັບບຸກຄົນທີ່ກໍາລັງຈະແຕ່ງດອງ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວໃໝ່.
 • ເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ 45ວັນ/ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ.
 • • An approval amount of not more than 100,000,000 LAK;
 • • Collateral required.

2. ຄ່າທຳນຽມ

 • For more information, please contact: 021-213531-6 and 309/313/315 for the Loan Department.

Remark:JDB reserves the right to adjust the interest rate and fees without prior notice to customers.

3. ເອກະສານປະກອບໃນການກູ້ຢືມ

 • • A loan application form (under the bank form), Corporate loan application form. ຟອມຂໍກູ້ ບຸກຄົນ
 • • A copy of ID card or Passport (borrower, co-borrower and guarantor);
 • • A copy of family book (borrower, co-borrower and guarantor);
 • • A residential certificate (borrower, co-borrower and guarantor);
 • ບົດບັນທຶກການສູ່ຂໍແຕ່ງດອງ.
 • ໃບທະບຽນແຕ່ງງານ.
 • ເອກະສານການຈອງສະຖານທີ່ຈັດງານ ຫຼື ຈອງຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ.
 • ສໍາ​ເນົາ​ລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ ຍ້ອນຫຼັງ 3 ​ເດືອນ – 6 ເດືອນ (ຜູ້​ກູ້ ແລະ ຜູ້ກູ້ຮ່ວມ) .
 • • A copy of collateral (land title), or if owned by another person, the owner of the land title must sign as a guarantor;