• ເງິນກູ້ງານແຕ່ງ • ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ - ໃຫຍ່ • ເງິນກູ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ • ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ • ເງິນກູ້ເພື່ອຄວາມງາມ • ແລະ ຂໍ້ມູນເງິນກູ້ອື່ນໆ
ປະເພດເງິນກູ້ທຸລະກິດ %​ ຕໍ່ປີ
ປະເພດເງິນກູ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
Kip ໂດລາ
ເງິນກູ້ຫັນຊັບເປັນທຶນ 10% -
ເງິນກູ້ 1 ປີ 10% 8%
ເງິນກູ້ 2 ປີ 11% 9%
ເງິນກູ້ 3 ປີ 12% 10%
ເງິນກູ້ 4 ປີ 13% 11%
ເງິນກູ້ 5 ປີ 14% 12%
ການຊື້ຫຼຸດຕົວເງິນບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ 9% 7%
11,50% 8%
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສຳລັບບຸກຄົນ % ຕໍ່ປີ
ປະເພດເງິນກູ້ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
Kip ໂດລາ
ເງິນກູ້ Payroll 10%-12% 11%
ເງິນກູ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ 10%-12% -
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາປະລິນຍາຕີ 9% -
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາປະລິນຍາໂທ 10% -
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາປະລິນຍາເອກ 10% -
ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ 10% -
ເງິນກູ້ເພື່ອຄວາມງານ 10-11% -
ເງິນກູ້ງານແຕ່ງ - -
+ ໃບຄຳຮ້ອງການກູ້ຢືມ (ແບບຟອມາກທະນາຄານ) + ສຳເນົເບັດປະຈຳຕົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ) + ສຳເນົາ ຢື້ມສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ) + ເອກະສານໃບຍັງຢືນທີ່ຢູ່ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ) + ຊີຫວະປະຫວັດຜູ້ກູ້ຢືມ + ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນທຸລະກິດ + ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນອາກອນ + ສຳເນົາ ໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ + ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ + ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ + ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງທະນາຄານ (Bank Statements) 1 ປີຍ້ອນຫຼັງ + ການເຄື່ອນໄຫວຊຳລະເງິນກູ້ Loan Statements (ຖ້າມີໜີ້ມາກອ່ນ) + ສັນຍາຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ຮັບເໝົາ, ເຊົ່າ, ສຳປະທານ, ສັນຍາການເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ) + ເອກສານນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼື ໃບແຈ້ງລາຄາ + ເອກະສານໃບບິນຂາຍ + ເອກະສານໂອນເງິນຊໍາລະສິນຄ້າ + ສຳເນົາຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
ທ່ານລູກຄ້າສາມາດປະກອບເອກະສານໃນການກູ້ຢືມເງິນແລ້ວຢື່ນໃຫ້ກັບໜ່ວຍບໍລິການທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານໄດ້ທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຮ.
 • ເບີໂທຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕົງ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ຈັກຊ່ອງທາງ
021 253 456 ຫຼື 1499
 • ບັດ ATM ALL IN ONE + ຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດ
 • ບັດ UnionPay
 • ບັດ VISA Debit
 • ບັດ VISA Credit
     
 • ຄ່າທຳນຽມຂອງ ບັດ ATM ALL IN ONE + ຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນ ຄ່າບຳລຸງຮັກສານຳໃຊ້ບັດ 5,000 ກີບ/ເດືອນ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມກັນອຸປະຕິາເຫດ 20,000ກີບ/ປີ.
 • ບັດ UnionPay ແມ່ນ ຄ່າບຳລຸງຮັກສານຳໃຊ້ບັດ 5,000 ກີບ, 0,6 ໂດລາ, 25 ບາດ/ເດືອນ/ບັດ.
 • ບັດ VISA Debit - Credit
 •  ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ ຢ່າງໃຢ່າງໜຶ່ງ.
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານລາວຫວຽດ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ, ທະນາຄານ ICBC.
 • ຄ່າທໍານຽມ 2,000 ກີບ/ລາຍການ
021 264 607 ຫຼື 1499
 • ເງິນຝາກປະຢັດ
 • ເງິນຝາກປະຈຳ (ມີກໍານົດ)
 • ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ.  
 • ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ 1,89%.
 • ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ 5,59%/ປີ.
 • ເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນປະຢັດ 50,000 ກີບ, 500 ບາດ, 20 ໂດລາ.
 • ເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນປະຈຳ 2,000,000 ກີບ, 10,000 ບາດ, 300 ໂດລາ.
 • ຕ້ອງຄົບກຳນົດຂອງການຝາກຈຶ່ງສາມາດຖອນໄດ້
 • ຖ້າຍັງບໍ່ຄົບກຳນົດ ລູກກໍ່ຄ້າສາມາດຖອນໄດ້ ແຕ່ຈະໄດ້ເສຍຄ້າປັບໄໝ
+ ປັບໄໝເງິນກີບ 100,000 ກີບ + ປັບໄໝເງິນບາດ 500 ບາດ + ປັບໄໝເງິນໂດລາ 12 ໂດລາ