ເງິນກູ້ງານແຕ່ງ ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ - ໃຫຍ່ ເງິນກູ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເງິນກູ້ເພື່ອການສຶກສາ ເງິນກູ້ເພື່ອຄວາມງາມ ແລະ ຂໍ້ມູນເງິນກູ້ອື່ນໆ
ໃບຄຳຮ້ອງການກູ້ຢືມ (ແບບຟອມທະນາຄານ) ສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ) ສຳເນົາ ສຳມະໂນຄົວ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ) ເອກະສານ ຍັງຢືນທີ່ຢູ່ (ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ຳ) ຊີວະປະຫວັດຜູ້ກູ້ຢືມ ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນທຸລະກິດ ສຳເນົາເອກະສານ ທະບຽນອາກອນ ສຳເນົາ ໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 2 ປີຍ້ອນຫລັງ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງທະນາຄານ (Bank Statements) 1 ປີຍ້ອນຫຼັງ ການເຄື່ອນໄຫວຊຳລະເງິນກູ້ Loan Statements (ຖ້າມີໜີ້) ສັນຍາຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ເຊົ່າ, ສຳປະທານ, ສັນຍາການເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ) ເອກະສານນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼື ໃບແຈ້ງລາຄາ ເອກະສານໃບບິນຂາຍ ເອກະສານໂອນເງິນຊໍາລະສິນຄ້າ ສຳເນົາຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
ທ່ານລູກຄ້າສາມາດປະກອບເອກະສານໃນການກູ້ຢືມເງິນແລ້ວຢື່ນໃຫ້ກັບໜ່ວຍບໍລິການທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານໄດ້ທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທຄຮ.
ເບີໂທຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕົງ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ຈັກຊ່ອງທາງ 021 253 456 ຫຼື 1499
ບັດ ATM ALL IN ONE + ຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນ ຄ່າບຳລຸງຮັກສານຳໃຊ້ບັດ 5,000 ກີບ/ເດືອນ ແລະ ຄ່າຄຸ້ມກັນອຸປະຕິາເຫດ 20,000ກີບ/ປີ. ບັດ UnionPay ແມ່ນ ຄ່າບຳລຸງຮັກສານຳໃຊ້ບັດ 5,000 ກີບ, 0,6 ໂດລາ, 25 ບາດ/ເດືອນ/ບັດ. ບັດ VISA Debit - Credit
ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ ຢ່າງໃຢ່າງໜຶ່ງ.
ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທະນາຄານລາວຫວຽດ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ທະນາຄານ ICBC. ຄ່າທໍານຽມ 2,000 ກີບ/ລາຍການ
021 264 607 ຫຼື 1499
ເງິນຝາກປະຢັດ ເງິນຝາກປະຈຳ (ມີກໍານົດ) ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport) ທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ.
ເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນປະຢັດ 50,000 ກີບ, 500 ບາດ, 20 ໂດລາ. ເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນປະຈຳ 2,000,000 ກີບ, 10,000 ບາດ, 300 ໂດລາ.

ຕ້ອງຄົບກຳນົດຂອງການຝາກຈຶ່ງສາມາດຖອນໄດ້ ຖ້າຍັງບໍ່ຄົບກຳນົດ ລູກກໍ່ຄ້າສາມາດຖອນໄດ້ ແຕ່ຈະໄດ້ເສຍຄ້າປັບໄໝ ປັບໄໝເງິນກີບ 100,000 ກີບ ປັບໄໝເງິນບາດ 500 ບາດ ປັບໄໝເງິນໂດລາ 12 ໂດລາ